mandag 19. september 2016

Getting to know Ireland

Hei!


Denne uka har gått like fort som den forrige, og det har vært minst like travelt. Vi begynner å bli godt kjente med byen, bussmuligheter, og den irske kulturen. 

Det er to ting man kanskje ser størst forskjell på når det gjelder norsk og irsk kultur i arbeid med barn. Det første er renholdet. I Norge har vi jo egne stillinger for å vaske i barnehager, mens her er det lærerne som må vaske hele huset hver fredag, og moppe gulvet etter endt arbeidsdag. Jeg vet ikke hvordan det er andre steder, for eksempel ved statlige institusjoner, men i hvert fall er det slik for private førskoler. Det går jo helt greit, men det blir så klart litt mindre tid til barna på grunn av det.

For det andre ser man en forskjell når det gjelder fokus på barnas helse. Så å si alle barna har med seg loff, boller, og til og med godteri, til lunsj. Mens det i Norge har vært diskusjon om det skal bli forbud mot brunost. Det er selvfølgelig opp til foreldrene hva de sender med barna i matpakka, men det stikker litt i magen å se barn med synlige hull i tennene som kun har med seg sjokoladebarer til mat. Dessuten er det ikke akkurat store utearealer som barna kan boltre seg i, og mye av dagen tilbringes inne, der det ikke er lov til å løpe. Utenom dette er det ingenting negativt å si om systemet deres. Barna har det kjempeålreit, de voksne er veldig vennlige og det er et minst like stort fokus på pedagogiske aktiviteter her som i Norge, om ikke enda mer. Her begynner barna å øve seg på å skrive bokstaver allerede som 3-4 åringer. Afterschoolers/SFO-barna får leke med farger


Jeg har hatt en kort presentasjon om Norge for begge klassene (førskolegruppene på begge avdelingene). Jeg viste frem noen bilder av norsk natur, noen ville dyr vi har, og et kart som viser avstanden mellom Irland og Norge. Dessuten sang jeg «Fader Jakob» for dem, noe de syntes var veldig spennende.    

Ellers har vi det fortsatt supert sammen! På fredag kveld dro vi ut for å sjekke livet på byen. Planen var egentlig å gå litt rundt, siden det var «culture night», med mange gratiskonserter og arrangementer overalt i byen. Vi havnet derimot på et utested som vi var på hele kvelden. Det var ifølge lokalkjente uvanlig mye folk der, og stemninga var på topp. Ellers er det på torsdager det bruker å være mye liv her, siden alle studenter er ute da. Cork er tross alt en studentby.


Vi dro ut på pub på torsdag bare for å sjekke stemninga

Su Kyi, Maren og Ida


Dåarstan dle vihth råakimh dejtie ålmide mej bïjre aerebe tjaaleme. Voestegh ussjedim joekoen luste sjïdti dejgujmie vihth soptsestidh. Dle akte dejstie munnjien soetesti ahte dïhte mubpie kaarre sïjhti munnjien maamjoem jiehtedh. Mannem stilli dan gåajkoe vaedtsedh geajnoen dåaresth. Dallegh guarkajim mij lij. Maaje dan ålman telefovnenummerem åadtjoejim – idtjim dan gåffoeh juktie mov nummerem dïsse vedtedh. Munnjien chatesne læjhkan tjaaleme, jïh manne barre tjoereme jiehtedh im maam dejnie sïjhth. Ij sån provhkh dan jïjnjem nïejtigujmie staaresne soptsestalledh, sovmem. Vïenhtem tjïehtem ånnetji vielie ussjedidh guktie dåemedem daan raejeste.        Utsikten fra leiligheten vår om natta
Et bilde fra den første uka, da alle lærlingene spiste middag med Hege fra ISK,
Margaret fra Green Horizons og delegasjonen fra fagnemnda- Jonill

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar